นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ ECOLIFE Application


บริษัท คิดคิด จำกัด (“บริษัท”) เป็นบริษัทผู้เป็นเจ้าของ ECOLIFE Application (“ECOECOLIFE”) ด้วยจุดประสงค์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ด้วย การลดการใช้พลาสติกเพียงครั้งเดียว (Single Use Plastic) ผ่านการใช้เทคโนโลยีและการเล่มเกม เพื่อสะสมตัวละครและแลกของรางวัล เมื่อท่านสมัครบัญชีใช้งานของ ECOLIFE ท่านจะถือว่า มีสถานะเป็น ผู้ใช้บริการของ ECOLIFE (“ผู้ใช้บริการ”) ทั้งนี้ ในการให้บริการ ECOLIFE บริษัทมี ความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้น บริษัทจึงมีจุดประสงค์ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะดำเนินการ ให้ผู้ใช้บริการ ในฐานะ ผู้ใช้บริการรับทราบ


นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับ ECOLIFE เท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชั่น และบริการ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ ECOLIFE ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไม่มี อำนาจควบคุม และเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลง และศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วน บุคคล สำหรับการใช้แอปพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซต์ดังกล่าวแยกต่างหาก


หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ บริษัท สงวนสิทธิที่จะห้าม หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้ ECOLIFE ได้เนื่องจากการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีผลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่การให้บริการของบริษัท แก่ ผู้ใช้บริการโดยตรง ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้ ECOLIFE อยู่ ผู้ใช้บริการดังกล่าว จะถูกถือว่า ยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ


ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับ ปรับปรุงใหม่ ผ่าน ECOLIFE และบริษัทจะส่งอีเมล์กี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบ โดย นโยบายนั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้ เมื่อบริษัทได้ลงประกาศผ่าน ECOLIFE


บริการหลักที่บริษัทให้ผ่าน ECOLIFE


ECOLIFE ให้บริการหลักแก่ผู้ใช้บริการ ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการที่ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. เป็นเครื่องสะสมคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการงดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (“กิจกรรม”) ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ให้บริการที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน และร้านค้าต่างๆ (“พันธมิตร”)

2. ให้บริการสร้าง Platform เกมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกตัวละครและขยายอาณาเขตเสมือน จริง (“เกมไอเท็ม”) ได้ด้วยการใช้คะแนนที่สะสมได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม


บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านบ้าง?

1. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการหาสำหรับการลงทะเบียน ซึ่งรวมถึง ข้อมูลบ่งชี้ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Identifier) ได้แก่ Username / Password ที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้นเพื่อการใช้บริการ ECOLIFE, Cookies ที่ใช้สำหรับการใช้บริการผ่าน ECOLIFE หรือใช้สำหรับการเก็บข้อมูลผ่าน QR Code ที่ผู้ใช้บริการ scan เพื่อการสะสมคะแนน, Facebook Account, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เพศ, และอีเมล ตามที่ ผู้ใช้บริการกรอกเพื่อการสมัครใช้งาน (“ข้อมูลลงทะเบียน”)

2. ข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้แก่ ข้อมูล Log บันทึกรายการสะสมคะแนน และแลก เปลี่ยนคะแนนเป็นเกมไอเท็ม (“ข้อมูลบันทึกรายการ”)

3. ข้อมูลการติดต่อ ที่ผู้ใช้บริการอาจติดต่อมายังบริษัท ผ่านช่องทางการรับแจ้ง ให้คำปรึกษา หรือ แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ECOLIFE ซึ่งอาจเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทอาจบันทึกเสียงดังกล่าวไว้ หรือทางอีเมล ซึ่งบริษัทจะเก็บข้อมูลการติดต่อ ซึ่งอาจ มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรวมอยู่ด้วย (“ข้อมูลการติดต่อ”)

4. ข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดิจิทัล ที่ผู้ใช้บริการใช้สำหรับการใช้บริการ ECOLIFE โดยบริษัท จะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ สถานะของอุปกรณ์รวมถึง ข้อมูล เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย (“ข้อมูลเครื่องมือที่ใช้บริการ ECOLIFE”)

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดในลักษณะใดบ้าง และด้วยวัตถุประสงค์ใด?

1. บริษัทจะใช้ข้อมูลลงทะเบียน โดยเฉพาะ ข้อมูล Username และ Password หรือ Facebook Account ในการยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการในการทำรายการต่างๆบน ECOLIFE ตลอดระยะเวลา การใช้บริการ ECOLIFE ของผู้ใช้บริการ

2. บริษัทจะใช้ข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อการเก็บรวบรวมผลและวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึง ผลตอบรับ การทำกิจกรรมของบริษัท เพื่อการพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะพยายามข้อมูลที่เป็นข้อมูลบ่งชี้ตัวตนเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และในการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ บริษัทจะดำเนินการในเชิงสถิติ เพื่อไม่ให้ผู้รับสาสน์สามารถดำ เนินการด้วยวิธีใดๆที่จะสามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลในข้อมูลสถิติดังกล่าวได้

3. บริษัทจะใช้ข้อมูลบันทึกรายการ เพื่อการประมวลผลให้คะแนนสะสมที่ผู้ใช้บริการ แต่ละรายควรได้ รับ รวมถึงแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเกมไอเท็ม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ รวมถึงจะมีการแสดงผล สถิติคะแนนรวม และเกมไอเท็มที่ผู้ใช้บริการแต่ละรายได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการ ECOLIFE ผ่านทาง Platform สาธารณะของ ECOLIFE เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและกระตุ้นสร้าง ความน่าสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของ ECOLIFE ให้มากขึ้น

4. บริษัทจะเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลการติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการ และบริษัทไว้เพื่อการสอบทานคุณภาพการให้บริการ และการให้คำแนะนำของพนักงานของบริษัทต่อผู้ใช้บริการ และเพื่อ การปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยจะเก็บไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือนภายหลังจากได้รับการติดต่อ

5. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการผ่านทางของบริษัทให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการผ่าน ทางออนไลน์ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บและใช้ข้อมูล Cookies ทั้งนี้ บริษัทตกลงที่จะใช้รวบ รวม และประมวลผลข้อมูลการใช้งานดังกล่าว เฉพาะเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถ เปลี่ยนการตั้งค่า Web Browser เพื่อป้องกันการใช้ Cookies ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ บริการปฏิเสธการใช้งานของ Cookies ผู้ใช้บริการดังกล่าวอาจจะไม่สามารถใช้หรือ เข้าถึง คุณสมบัติ เด่นบางประการของ ECOLIFE ได้

6. บริษัทเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลเครื่องมือที่ใช้บริการ ECOLIFE เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้บริการในภาพรวม เพื่อการปรับแต่งการให้บริการ ECOLIFE ที่เหมาะ สมกับสถานะ การใช้งานในแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทรับประกันว่า จะไม่มีการใช้ประโยชน์ใน ข้อมูลดังกล่าวไปนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และจะรับประกันไม่ให้มีการกระทบไปยังสิทธิความ เป็นส่วนตัวของท่าน จนมากเกินความจำเป็น ภายใต้กรอบที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีอื่นๆ


บริษัทอาจดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นการเปิดเผยให้แก่ หน่วยงาน ต่อไปนี้

1. บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ ต่อ พันธมิตร เพื่อการรวบรวมสถิติการใช้งานของผู้ใช้บริการ ผ่านช่องทางของแต่ละพันธมิตร โดยเป็นการให้ข้อมูลตามเงื่อนไขสัญญาการให้บริการที่บริษัทได้ลงนามกับพันธมิตรดังกล่าว ซึ่ง บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็น ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยตรง แก่ พันธมิตรดังกล่าว และจะรับประกันหน้าที่ในการรักษาความลับ และมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยในข้อมูลที่ได้มีการส่งต่อดังกล่าวอย่างสูงสุด นอกจากนี้จะมีการตกลงกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ในการส่งต่อ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในกรณีดังกล่าวอย่างชัด แจ้ง ป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับด้วยจุดประสงค์อื่น ซึ่งหากเป็นกรณีที่พันธมิตรใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทเพื่อจุดประสงค์อื่น จะถือว่าเป็นกรณีที่พันธมิตรดังกล่าวมี หน้าที่โดยตรงต่อผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการย่อมมีสิทธิที่จะดำเนินการบังคับสิทธิที่ตนมีในฐานะ เจ้าของข้อมูลกับพันธมิตรดังกล่าวได้โดยตรง

2. บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องแบ่งปัน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ให้แก่บริษัทใน เครือ บริษัทในกลุ่ม รวมถึงคู่สัญญาที่มีหน้าที่บริหารจัดการระบบการทำงานของ ECOLIFE ทีี่ปรึกษา หรือผู้ตรวจสอบต่างๆ ตามสัญญาที่บริษัทมีกับบุคคลดังกล่าว เพื่อรับประกันความสม บูรณ์ และประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการของ ECOLIFE โดยตรง ซึ่งอาจรวมถึง การใช้บริการ Cloud Service Provider หรือบริการอื่นๆ แต่ทั้งนี้บริษัทจะรับประกันให้มีการ ลงนามในสัญญารักษาความลับ และต้องรับประกันตรวจสอบให้ บริษัทที่จะได้รับการเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าว จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือ และมาตรการรักษาความมั่น คงปลอดภัยในข้อมูล ด้วยมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบที่ บริษัทจะเปิดเผยเฉพาะเจาะจงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทราบ (need-to-know) เท่านั้น

3. บริษัทอาจมีความจำเป็นเพิ่มเติม ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการปก ป้องและต่อสู้สิทธิ หรือสิทธิในทรัพย์สินใดๆของบริษัท หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะ การกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท เนื่องจากการให้บริการแก่ ผู้ใช้บริการ ใน ลักษณะต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัท ซึ่งบริษัทจะ ดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็นด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว

4. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำคำสั่งของหน่วย งานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ หน่วยงานราชการ ที่มีคำสั่ง หรือ คำพิพากษาดังกล่าวหรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการ เพียงเท่าที่จำเป็นตาม หน้าที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีอื่นๆ


บริษัทอาจดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นการเปิดเผยให้แก่ หน่วยงาน ต่อไปนี้

1. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้บริการต่อ พันธมิตร เพื่อการรวบรวมสถิติการใช้งานของผู้ใช้บริการ ผ่านช่องทางของแต่ละพันธมิตร โดยเป็นการให้ข้อมูลตามเงื่อนไขสัญญาการให้บริการที่บริษัทได้ลงนามกับพันธมิตรดังกล่าว ซึ่ง บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็น ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยตรง แก่ พันธมิตรดังกล่าว และจะรับประกันหน้าที่ในการรักษาความลับ และมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยในข้อมูลที่ได้มีการส่งต่อดังกล่าวอย่างสูงสุด นอกจากนี้จะมีการตกลงกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ในการส่งต่อ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในกรณีดังกล่าวอย่างชัด แจ้ง ป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับด้วยจุดประสงค์อื่น ซึ่งหากเป็นกรณีที่พันธมิตรใช้ข้อ มูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทเพื่อจุดประสงค์อื่น จะถือว่าเป็นกรณีที่พันธมิตรดังกล่าวมีหน้าที่ โดยตรงต่อผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการย่อมมีสิทธิที่จะดำเนินการบังคับสิทธิที่ตนมีในฐานะ เจ้าของ ข้อมูลกับพันธมิตรดังกล่าวได้โดยตรง

2. บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องแบ่งปัน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ให้แก่บริษัทใน เครือ บริษัทในกลุ่ม รวมถึงคู่สัญญาที่มีหน้าที่บริหารจัดการระบบการทำงานของ ECOLIFE ทีี่ปรึกษา หรือผู้ตรวจสอบต่างๆ ตามสัญญาที่บริษัทมีกับบุคคลดังกล่าว เพื่อรับประกันความสม บูรณ์ และประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการของ ECOLIFE โดยตรง ซึ่งอาจรวมถึง การใช้บริการ Cloud Service Provider หรือบริการอื่นๆ แต่ทั้งนี้บริษัทจะรับประกันให้มีการ ลงนามในสัญญารักษาความลับ และต้องรับประกันตรวจสอบให้ บริษัทที่จะได้รับการเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าว จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือ และมาตรการรักษาความมั่น คงปลอดภัยในข้อมูล ด้วยมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบที่ บริษัทจะเปิดเผยเฉพาะเจาะจงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทราบ (need-to-know) เท่านั้น

3. บริษัทอาจจำเป็นเพิ่มเติมต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และ ต่อสู้สิทธิของบริษัท หรือสิทธิในทรัพย์สินใดๆของบริษัท หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบ ลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท ในลักษณะต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ ปกป้องสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว

4. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำคำสั่งของหน่วย งานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ หน่วยงานราชการ ที่มีคำสั่ง หรือ คำพิพากษาดังกล่าวหรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการ เพียงเท่าที่จำเป็นตาม หน้าที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดคำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม?


บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิ ชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะ จัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม โดยเฉพาะส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล อ่อนไหวซึ่งบริษัทจะใช้มาตรการในการรักษาความลับสูงสุดตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอด คล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ผู้ใช้บริการในฐานะผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิใดบ้าง


บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านผู้ใช้บริการ ที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติ ว่าด้วย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถ อ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ ส่งหรือโอนข้อมูล รูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อ ข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม

5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือ ทำลาย หรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น

6. สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้


ผู้ใช้บริกรสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ ข้างต้นได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตาม คำร้องของผู้ใช้บริการ ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับคำร้อง


ข้อมูลติดต่อบริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล


กรณีที่ต้องการติดต่อบริษัท เพื่อการสอบถามหรือใช้สิทธิใดๆเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้ บริการ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]