เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ ECOLIFE APPLICATION


บริษัท คิดคิด จำกัด (“บริษัท”) เป็นบริษัทผู้เป็นเจ้าของ EcoLife Application (“ECOLIFE”) ด้วยจุดประสงค์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและการใช้เทคโนโลยี การเล่มเกมเพื่อสะสมตัวละครและแลกของรางวัล เมื่อท่านสมัครบัญชีใช้งานของ ECOLIFE ท่านจะถือว่ามีสถานะเป็น ผู้ใช้บริการของ ECOLIFE (“ผู้ใช้บริการ”) และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ ECOLIFE ตามที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขและข้อตกลง ฉบับนี้


หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะห้าม หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้ ECOLIFE ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้ ECOLIFE อยู่ ผู้ใช้ บริการดังกล่าว จะถูกถือว่า ได้ยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้เสมอ


ผู้ใช้บริการรับทราบว่า นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้แล้ว ในการใช้บริการ ECOLIFE ข้อมูลส่วน บุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกประมวลผลโดยบริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการโดยบริษัทให้แก่ ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทได้ กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้


1. การบริการและการทำงานของ ECOLIFE


ภายใต้การทำงานของ ECOLIFE บริษัทตกลงให้บริการดังต่อไปนี้แก่ ผู้ใช้บริการ

1.1 โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน และร้านค้าต่างๆ (“พันธมิตร”) ให้บริการเป็นเครื่องมือสะสมคะแนน (“คะแนน”) ซึ่งผู้ใช้บริการจะมีสิทธิได้รับคะแนน ดังกล่าวจากการเข้าร่วม กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน (“กิจกรรม”) โดยผู้ใช้บริการ จะได้รับคะแนนเมื่อผู้ใช้ บริการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แต่ละพันธมิตรกำหนด และได้ scan QR Code ผ่าน ECOLIFE เป็นที่เรียบ ร้อย โดยบริษัทจะบันทึกคะแนนที่สะสมได้ของท่าน ตามเงื่อนไขดังกล่าว ทั้งนี้ ทางบริษัทไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ความถูกต้องในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของท่าน และไม่มีส่วนในการกำหนดเงื่อนไขในการได้คะแนนซึ่งเป็นการตัดสินใจ ฝ่ายเดียวโดยพันธมิตร ดังนั้น บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการ และ พันธมิตรอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิการได้รับคะแนนดังกล่าว

1.2 ให้บริการสร้าง Platform เกม (“เกม”) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถกำหนดเลือกการสร้างตัวละคร และขยาย อาณาเขต เสมือนจริงในเกมดังกล่าวได้ ตามคะแนนที่ผู้ใช้บริการสะสมได้ ทั้งนี้ ตัวละคร และฉาก รวมถึงอาณาเขตต่างๆ เป็นสิทธิ ของบริษัทเพียงฝ่ายเดียวที่จะเป็นผู้กำหนด เพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกได้ตามความต้องการของตน ทั้งนี้การสร้างตัวละคร และอาณาเขตดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ความบันเทิงส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการเป็น เชิงพาณิชย์ในลักษณะอื่นใดได้
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ในการเล่นเกมนั้น ผู้ใช้บริการอาจได้รับของตอบแทนเป็น ตัวละคร หรือสิ่งของสมมติในเกมดังกล่าว (“เกมไอเท็ม”) แต่ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ใดๆในเกมไอเท็มดังกล่าว และเกมไอเท็มเหล่านั้นไม่ได้มีความเชื่อมโยงมายังสิ่งของในโลกความเป็นจริงด้วยมูลค่าที่แท้จริง ดังนั้นผู้ใช้บริการไม่ สามารถขอแลกเปลี่ยนเกมไอเท็ม ให้เป็นสิ่งของที่มีมูลค่าจริงได้ นอกจากนี้สิทธิในเกมไอเท็มเป็นสิทธิที่บริษัทให้เฉพาะสำหรับในการใช้บริการของบริษัทเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ นอกจากจะได้รับความ ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงไม่มีสิทธิที่จะขายหรือแสวงหากำไรในรูปแบบอื่นจากเกม ไอเท็มได้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการลบการติดตั้ง ECOLIFE หรือมีการติดตั้งใหม่ เกมไอเท็มที่เคยสะสมมาเดิมอาจ สูญหายไปได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับกรณีดังกล่าว

1.3 นอกจากการแลกคะแนนเพื่อการการแลกเกมไอเท็มแล้ว บริษัทและพันธมิตรอาจกำหนดเงื่อนไขการแลกคะแนนดังกล่าวเป็นสิ่งของหรือของรางวัลที่จะมีการจัดส่งให้แก่ ผู้ใช้บริการได้เช่นกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่จะมีการตกลง และที่บริษัทและ/หรือพันธมิตรแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ตามแต่ละระยะเวลา


2. ชื่อผู้ใช้งาน (Account) และรหัสผ่าน (Password)

2.1 ผู้ใช้บริการตกลงรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ โดยยอมรับและรับทราบว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น หากเกิดปัญหาจากการใช้ชื่อ ผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านโดยบุคคล ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหากเกิดปัญหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีและบริษัทจะระงับการทำรายการ และ/หรือการใช้ ECOLIFE ทันทีที่ผู้ใช้บริการยืนยันตัวตน ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้

2.2 ผู้ใช้บริการยอมรับว่า การทำรายการใดๆ หรือการใช้บริการ ECOLIFE ของผู้ใช้บริการที่ทำกับบริษัท โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการทั้งหมด ก่อนที่บริษัทจะระงับการทำรายการ และ/หรือการใช้บริการ ECOLIFE และ/หรือ ระงับการใช้รหัสประจำตัวดังกล่าว ให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ

2.3 ผู้ใช้บริการต้องรับรองกับบริษัทว่า ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายในการใช้บริการ รวมถึง การตกลงปฏิบัติ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ ECOLIFE ฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการ อายุต่ำกว่า 20 ปี เมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้งาน บริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการรับประกันและยืนยันแก่บริษัทแล้วว่า ได้รับคำยินยอมจากผู้แทนโดยชอบด้วย กฎหมายอย่างถูกต้องแล้ว ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้ใช้ บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเป็นกรณีที่บริษัทพิจารณาและตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการผิดเงื่อนไขการ ให้ข้อมูลข้างต้น


3. การใช้ ECOLIFE

3.1 ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้ ECOLIFE ได้ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้ดาวน์โหลดและติดตั้ง ECOLIFE Application บนเครื่องมือเพื่อการทำรายการของผู้ใช้บริการ และผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนดขึ้น และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะตามแต่ละฟังก์ชัน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว เป็นสาระสำคัญที่ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตาม และหากบริษัทพบว่า ผู้ใช้บริการรายใดไม่ปฏิบัติตาม บริษัทมีสิทธิระงับการทำรายการ หรือการใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานรายดังกล่าวได้ในทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วง หน้า และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ

3.2 ในการเข้าใช้ ECOLIFE ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสประจำตัวให้ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง และหากใส่รหัสประจำตัวไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด ระบบจะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยผู้ใช้บริการต้องติดต่อบริษัท ตามช่องทางที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าการระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าว จะไม่มีผลเป็นการยกเลิกการทำรายการที่เป็นการทำคำสั่งไว้ล่วงหน้า และ/หรือรายการที่ทำเสร็จสิ้นตามขั้นตอนการใช้ ECOLIFE แล้ว และผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับ บริษัทสำหรับการดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น

3.3 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆ โดยเฉพาะแต่ละบริการ ใน ECOLIFE ที่ ได้ตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามเวลาอื่นใดที่ บริษัทจะกำหนดต่อไป

3.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอยกเลิกการทำรายการ ที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เช่น การใช้สิทธิในการแลกเกมไอเท็ม หรือการใช้สิทธิแลกของรางวัล ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และการทำรายการดังกล่าวถือว่ามีผลผูกพันผู้ใช้บริการแล้ว

3.5 ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะใช้ ECOLIFE และ/หรือบริการของบริษัท เพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์การให้บริการที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้ หรือโดยการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรโดย บริษัทเท่านั้น

3.6 สำหรับการใช้บริการ ECOLIFE นี้ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อห้ามการใช้บริการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้หากบริษัทตรวจสอบพบกรณีที่ผู้ใช้บริการดำเนินการละเมิดข้อห้ามที่ระบุไว้ บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการดังกล่าว รวมถึงอาจ ระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อผู้ใช้บริการ และไม่ต้อง แจ้งให้ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องทราบ

ก. ห้ามดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร เหยียดผิว เชื้อชาติ ศาสนา และ/หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ใช้ถ้อยคำยั่วยุ รุนแรง มีเจตนาแฝงอย่างอื่นนอกจากการใช้บริการ ดำเนินกิจกรรมใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือที่เป็นการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย

ข. ห้ามดำเนินการปลอมแปลงหรือลอกเลียน หรือการกระทำการใดๆที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า ผู้ใช้ บริการดังกล่าวเป็นผู้ใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด

ค. ห้ามดำเนินการที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น

ง. ห้ามถอด ดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามที่จะเข้าถึงซอร์สโค้ดของ ECOLIFE และ/หรือจะไม่คัดลอกส่วนใดๆ ของ ECOLIFE และ/หรือนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ให้เช่า ทำสัญญา เช่า ให้ยืม ขาย เผยแพร่ ให้อำนาจ ให้สิทธิช่วง แจกจ่าย มอบให้ หรือโอนแอปพลิเคชันส่วนใดๆ แก่ บุคคลที่สาม

จ. ห้ามใส่ไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ใดๆ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ออกแบบไว้ เพื่อทำลาย หรือทำให้การทำงานของ ECOLIFE หรือ ของผู้ใช้บริการอื่นได้รับผลกระทบ

ฉ. ห้ามพิมพ์ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ส่ง คัดลอก ผลิตซ้ำ จัดส่งต่อ ตีพิมพ์อีก หรือ ใช้ข้อมูลใด ที่อาจทำให้สามารถ ระบุตัวตนของผู้ใช้งานอื่น เช่น รูปถ่ายของผู้ใช้บริการอื่นที่ได้มีการแสดงผล ใน ECOLIFE ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูล


4. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 เนื้อหาทั้งปวงของ ECOLIFE ของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ เกมไอเท็มต่างๆ (เช่น ตัวละคร ฉาก รวมถึงองค์ ประกอบภาพต่างๆ) สารสนเทศ ข้อความ กราฟิก ภาพ การจัดวาง (layout) การออกแบบงาน (designs) รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ ภาษาที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ และเอกสารใน เวิร์ลด์ไวด์เว็บในอินเทอร์เน็ต (HTML) และองค์ประกอบ ในสาระอื่นบน ECOLIFE เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิ์ในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญาของตนทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการใช้สิทธิบังคับต่อการละเมิดสิทธิหรือเงื่อนไขการใช้ทรัพย์สินทาง ปัญญา โดยผู้ใช้บริการ

4.2 ผู้ใช้งานจะไม่และจะไม่จัดหาให้มีการที่บุคคลที่สาม คัดลอก นำไปผลิตซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ แพร่กระจาย แจกจ่าย แจก จ่ายต่อ นำออกประกาศ เผยแพร่ เก็บ (ในรูปแบบวิธีการใด) แสดง ปรับเปลี่ยน ขาย หรือโอน หรือร่วมในการขาย หรือการโอน หรือการเสนอขาย สร้างผลงาน ต่อยอด หรือแสวงหา ประโยชน์ ใน วิถีทางใดๆ จากเนื้อหาบน ECOLIFE ของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

4.3 กรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาหรือข้อความใดๆ ผ่านทาง ECOLIFE โดยเฉพาะผ่านการรีวิว หรือการนำเสนอภาพถ่ายของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ผู้ใช้บริการต้องให้การรับประกัน และรับรอง แก่บริษัทว่า ตนเองมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการนำเสนอเนื้อหาและข้อความต่างๆ ดังกล่าว และตกลงรับผิดและชดเชยความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และ ECOLIFE จากการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว โดยครบถ้วน และผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทมีสิทธิแต่ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบสิทธิและความถูก ต้องดังกล่าว รวมถึงการสละสิทธิในการดำเนินการใดๆ ของบริษัทจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิเด็ดขาด ของบริษัทในการดำเนินการต่อผู้ใช้บริการที่นำเสนอเนื้อหาหรือข้อความที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว


5. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

5.1 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต บริษัท และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทนไม่มีความรับผิดในความเสียหายในกรณีใด ลักษณะใด โดยผู้ใช้งานไม่ว่ารายใด สำหรับความเสียหายที่ไม่ใช่ ความเสียหายทางตรงอันเกิดจากการกระทำผิดโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยบริษัท หรือความเสีย หายทางอ้อม หรือเกี่ยวเนื่องไม่ว่าลักษณะใด

5.2 ผู้ใช้บริการต้องรับทราบและยอมรับว่า การให้บริการผ่าน ECOLIFE และส่วนประกอบทั้งหลายโดยบริษัทนั้นเป็นการจัดให้มี “ตามที่เป็น” และ ”ตามที่มี” (As Is Basis) เท่านั้น ดังนั้น ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาต บริษัทปฏิเสธโดยชัดแจ้งในการให้คำรับรองและการรับประกัน ไม่ว่าประเภทลักษณะใดอันเกี่ยวกับ ECOLIFE และ บริการอื่นของบริษัท ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวม ถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกัน ดังนี้ (1) การรับประกันสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสม สำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้ใช้บริการแต่ละบุคคล (2) การรับประกันว่า ECOLIFE จะสามารถใช้งานได้โดยไม่สะดุด ไม่ล่าช้า ถูกต้องแม่นยำ หรือปราศจาก ช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ล่มหรือความผิดปกติเทคนิคทั้งหมด (3) การรับประกันว่า ECOLIFE มีความปลอดภัยหรือปราศ จากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดอันตราย (4) การรับประกันว่า ECOLIFE จะตรงตาม ความต้องการหรือความ คาดหวังของผู้ใช้บริการทุกส่วน และ (5) การรับประกันว่า สารสนเทศ ข้อมูล หรือสื่อวัสดุที่แสดงหรือปรากฏใน ECOLIFE ทั้งหมดนั้นถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้

5.3 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือเหตุขัดข้องในการใช้บริการ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการใช้ ECOLIFE เพื่อการทำรายการไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

5.4 ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงรับทราบว่า ECOLIFE อาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Application หรือ บริการอื่นที่เป็นของ บุคคลที่สาม แต่บริษัทไม่ได้ให้การรับรองในเนื้อหาและการทำงานหรือดำเนินการของเว็บไซต์ Application หรือ บริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว และบริษัทจะไม่ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ในลักษณะใดที่เกิดขึ้นกับ หรือเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ จากการใช้บริการของ เว็บไซต์ Application หรือบริการอื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น


6. ข้อกำหนดอื่นๆ

6.1 ผู้ใช้บริการยืนยันว่า email ตามที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ใน ECOLIFE เป็น email ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ตลอด เวลา ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การติดต่อใดๆจากบริษัทที่ส่งไปยังผู้ใช้บริการ ตามที่อยู่ email ที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ ถือว่า เป็นการแจ้งให้แก่ ผู้ใช้บริการทราบด้วยวิธีที่ถูกต้อง และให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับการติดต่อดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ส่งการติดต่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้เดิมในขณะสมัครใช้ ECOLIFE จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็น ลายลักษณ์อักษรตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

6.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวเนื่อง เกิดขึ้น ข้อพิพาทดังกล่าวอาจระงับโดยศาลประเทศไทย

6.3 ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัท มีสิทธิเพียงฝ่ายเดียวเพิ่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้ง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ECOLIFE ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศผ่านทาง ECOLIFE และหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและ/หรือหน้าที่ของผู้ใช้บริการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ บริการทราบเฉพาะ

6.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แต่ละข้อ มีผลบังคับแยกจากกัน ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใดหรือบางส่วนไม่ชอบด้วย กฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ จะยังคงมีผลสม บูรณ์ และสามารถบังคับใช้ได้

6.5 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เขียนและตกลงกันในภาษาไทย ซึ่งจะเป็นภาษาที่จะบังคับใช้ในการ ตีความ วินิจฉัย ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันในประการใดระหว่างฉบับภาษาไทยและบทแปลในภาษาอื่น